GIÁO DỤC-Y TẾ
Thông báo UBND
03/08/2021 03:28:18

Khai báo y tế phòng chống dịch COVID - 19

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ NHẬT TÂN


Số: 55 /TB - UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Nhật Tân, ngày 03 tháng 8 năm 2021


THÔNG BÁO

V/v Tiếp tục thực hiện khai báo y tế tăng cường biện pháp

phòng, chống dịch bệnh COVID- 19

Thực hiện Công điện số 1063 ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID 19 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh của Huyện.

Ngày 01 và 02/8/2021 Ủy ban nhân dân xã đã thông báo cho tất cả các công dân trong xã đã đi ra ngoài tỉnh Hải Dương để lao động làm việc học tập từ ngày 20/7/2021 trở về địa phương phải ra ngay Trạm y tế xã để khai báo y tế; Song đến nay chỉ có một số ít công dân tự giác đến khai báo.

Để tăng cường kiểm soát sàng lọc, kịp thời phát hiện, xử lý ngay các mầm dịch trong cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục thông báo một số nội dung sau:

1. Yêu cầu tất cả các công dân trong xã đã đi ra ngoài tỉnh Hải Dương để làm việc và học tập, nay trở về địa phương từ ngày 20/7/2021 tiếp tục phải ra ngay Trạm y tế xã để khai báo y tế. Nếu ai cố tình chốn tránh không khai báo, nhân dân các khu dân cư phát hiện tố giác, thì Chủ hộ gia đình có người từ tỉnh ngoài về, đến thăm, làm việc phải chịu trách nhiệm theo quy địnhcủa pháp luật.

2.Yêu cầu các thành viên tổ COVID cộng đồng hàng ngày kiểm tra nắm chắc tình hình, các biểu hiện sức khỏe, ho sốt của các hộ gia đình trong khu vực mình phụ trách và những người ngoài tỉnh về địa phương, những người địa phương ra ngoài tỉnh nay trở về, hướng dẫn họ phải ra trạm y tế khai báo và báo cáo với BCĐ của xã để theo dõi giám sát sức khỏe theo quy định.

3.Trạm y tế có trách nhiệm lập danh sách báo cáo BCĐ huyện sàng lọc, lấy mẫu và quản lý theo quy định của công tác phòng chống dịch.

4. Mọi công dân đến UBND xã liên hệ công việc phải đeo khẩu trang, tự khai báo y tế và sát khuẩn tay trước khi vào liên hệ công việc.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, khu dân cư, các đơn vị có liên quan cùng toàn thể nhân dân trong xã hãy nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Đài truyền thanh;

- Lưu: VT./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Chủ Tịch

(Đã ký)

Phạm Ngọc Minh

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 738
Trước & đúng hạn: 738
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/09/2023 21:55:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NHẬT TÂN - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: thôn Cao Duệ xã Nhật Tân huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203530079

Email: lethanhhai1983@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 13
Tất cả: 26,156