GIÁO DỤC-Y TẾ
Hội nghị CB, CC, VC năm học 2021-2022
05/11/2021 12:00:00

Trường tiểu học Nhật Tân thực hiện thắng lợi mục tiêu thi đua của năm học 2021-2022

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022

 Thực hiện theo hướng dẫn số 01/ LN LĐLĐ – PGD&ĐT ngày 18/9/2021 của Liên ngành LĐLĐ – PGD&ĐT huyện Gia Lộc, hướng dẫn tổ chức hội nghị CB, CC, VC và xây dựng thực hiện quy chế dân chủ năm học 2021 – 2022.

Ngày 15 tháng 10 năm 2021 trường Tiểu học Nhật Tân long trọng tổ chức HN CB – VC năm học 2021 – 2022. Về dự và chỉ đạo HN có Ông Bùi Quang Thảnh, huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn LĐ huyện cùng đài truyền thanh huyện; ông Đào Văn Thất, đảng ủy viên, Phó CT HĐND xã, bà Nguyễn Thị Lý – Trưởng ban ĐDCMHS. Phía nhà trường bà Đỗ Thị Luyên bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cùng 25 CB, GV, NV có mặt đầy đủ.

 Để điều hành hội nghị, HN bầu đoàn chủ tịch gồm 2 đ/c. Đ/c Đỗ Thị Luyên bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường và đ/c Trần Quang Hạnh chủ tịch công đoàn

      Thay mặt đoàn chủ tịch Đ/c Đỗ Thị Luyên bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường

đọc b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn NghÞ quyÕt héi nghÞ CBCC, VC n¨m häc 2020- 2021 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m häc 2021- 2022.

      Sau khi HN nghe đ/c Đỗ Thị Luyên đọc b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn NghÞ quyÕt héi nghÞ CBCC, VC n¨m häc 2020- 2021 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m häc 2021- 2022 có 4 tham luận tham gia và kiến nghị đã đc đ/c Đỗ Thị Luyên giải trình tại HN

     §Ó tæng kÕt c¸c ho¹t ®éng mµ Ban thanh tra ®· thùc hiÖn năm học 2020-2021 ®ång chÝ Hoàng Thị Huệ thay mặt  ban thanh tra nh©n d©n nhiÖm kú 2020-2022 lªn ®äc b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng c«ng t¸c thanh tra năm học 2020-2021 vµ ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña thanh tra nh©n d©n năm học 2021-2022.

§Ó thùc hiÖn NghÞ quyÕt Héi nghÞ ®¹t kÕt qu¶ tèt, hai ®ång chÝ §ç ThÞ Luyªn - HT nhµ tr­êng vµ ®/c Trần Quang Hạnh- Chñ tÞch C§ lªn cïng ký cam kÕt.Thay mặt đoàn thư kí ®ång chÝ Nguyễn Thị Liễu lªn th«ng qua NghÞ quyÕt héi nghÞ. Hội nghị nhất trí 100% với nghị quyết hội nghị.

     Vinh dự cho nhà trường được đón tiếp và nghe, tiếp thu ý kiến phát biểu, chỉ đạo của đ/c Chủ tịch LĐLĐ huyện Bùi Quang Thảnh và đ/c Đào Văn Thất, đảng ủy viên, PCT HĐND xã.

    Sau một thêi gian lµm viÖc nghiªm tóc, khÈn tr­¬ng, Héi nghÞ thành công rực rỡ.

       Một số hình ảnh Hội nghị:

 

 

 

  Nguồn: Ban chấp hành công đoàn trường

  Người thực hiện: Đỗ Thị Luyên 

 

 

 

 

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 52
Trước & đúng hạn: 52
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/02/2023 01:45:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NHẬT TÂN - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: thôn Cao Duệ xã Nhật Tân huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203530079

Email: lethanhhai1983@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 2
Tất cả: 19,715