THÔNG BÁO
CÔNG KHAI DANH SÁCH HỖ TRỢ
23/11/2022 12:00:00

HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VỀ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NHẬT TÂN NĂM 2022

Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ Người có công với cách mạng về nhà ở; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ tài chính Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán, nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư;

Thực hiện Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc cấp hỗ trợ kinh phí đối với hộ gia đình người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Để đảm bảo công khai minh bạch các khoản hỗ trợ từ NSNN cho người có công với cách mạng về nhà ở. Ủy ban nhân dân xã Nhật Tân thông báo công khai danh sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã năm 2022, Chi tiết thông báo và danh sách có tệp đính kèm, thông báo, danh sách.

Nguồn: KTNS
Thực hiện: Vũ Thị Út. 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 52
Trước & đúng hạn: 52
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/02/2023 01:34:37)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ NHẬT TÂN - HUYỆN GIA LỘC

Trưởng Ban Biên tập: Ông Lê Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: thôn Cao Duệ xã Nhật Tân huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203530079

Email: lethanhhai1983@haiduong.gov.vn

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 1
Tất cả: 19,714